Ani Oromoo , Biyyii koo Oromiyaan Ni Bilisoomtii!!!

 

Ebla 15, 2014: Guyyaa Goototaa Oromoo

Ibsaa Guutama irraa*

Gooti Oromoo nama kutannoo fi wareegama saatiin jireenya saba Oromoo keessatt jijjiirama argamsiisu yk argamsiisuuf dabarsee of kenne. Gooti Oromoo didhaa fi sossobbiin karaa irraa kan hin ceesifne, jagnummaa, gamnummaa fi arjummaan beekamu. Gooti Oromoo, jaalbiyyaa dantaa dhuunfaa kaasaa sabawaaf wareegu. Oromiyaan gootota lakkoobsa hin qabne, Oromoon aarsaa isaan baasaniin mataa ol qabatee deemuu eegale qabdi. Ummati goota hin qabne yoo hubamellee miidhama saa hin aaduu. Ittuu natt hammeessa jedhee ciniinnata. Garuu goota masakuun yoo qabate soda fi laalaan isa dorsisan hin danda’an. Goototi Oromoo sana godhani. Akka dammaqina malbulcha argatanii eenyummaa saanii fi mirga sana waliin deemu hubatan gargaaran.Kanaaf diinni reebaani. Lakkofsi gootota Oromoo hin beekamin, irbaata allaattii kan ta’an, qabaa diinaa jalatt gidiraa argaa kan jiranii fi badanii barbaacha kan dhabantu kan beekaman caalaa. Hundi saanii ida nurraa qabu. Guyyaa gootota kan yaadannu gumaacha saaniif galata galchuu fi dhalooti haaraan jaalbiyyumaa saanii irra akka waa baratu gargaaruufi.

Jaatamoota keessaa kaasanii dargaggoon Oromo waa’ee bilisumma biyya saanii mari’achuu eegalanii torbaatamoota keessa kallacha sochii bilisummaa ABOn gadi bahani. Sabi guddaan kun hacuuccaa jaarraa tokkoo olii jala bahee dhaaba ijaarratee qabsoo walabummaaf bobba’uun diinota Oromo bakka jiranii sochoose. Ziad Barree fi Dargiin yeroo tumsa addunyaa kara karaan dabalatanii lola walitt banan, wal caalaa sochii bilisummaa jibbus sodaatus turan. Gara lamaan itt duulanii ni butuchan malee balleessu hin dandeenye. Goototi Oromoo balaa hamajaajii lamanuu hin yaadne irraan gahaa turan. Bututi garlaman itt dhufuu fi nagaan keessaa dhibuun hedduu waan dadhabsiiseef gadi bahani marii fi gargaarsa soquuf miseensoti hoggansaa kudhan gara somaleett bobba’ani. Garuu karaatt balaa rifachiisaan Ebla 15, 1980 irra gahe. Bara sanaa ka’ee gootota Oromoo kan darban kan hardhaa fi kan egeree dhufaniif Ebli 15 akka Guyyaa Gootota Oromoo ta’e yaadatamu murteeffame.

Gaaffin itt haanu goototaa akkamitt yaadanna kan jedhu ta’a. Tokko akkuma beekamu wagga waggan walgeenyee, karaa karaan faaruu, walaloo, weeduu, barruu dubbifamu fi oginaa ulfina saaniin walgitu qopheessina, waliin weedddisna ni sirbinas. Gaafas qabsoo isaan jalqaban hamma dhumaatt itt fufuuf kakuu keenya waliin haaromsuun waan eegamu. Sana gochuun ayyaana gootota keenyaa fi akaakilee keenyaa araarfanna. Isa qofa miti, qabsoon kun akka jabaatee itt fufu waan dandeenyu hundaan karaa itt bira dhaabbanu mari’achuu dha. Kan kana goonu gabaasa jabduu garaa nu laffisuu dhihataniif utuu hin ta’in karoora fulduraaf qophawe irratt hundoofnee yoo ta’e dansa. Guyyaan kun eessaa kaanee eessa akka geenyee, haala ummati keenya hardha keessa jiruu fi tarkaanfiin itt haanu maal ta’uu akka qabu xiinxaluuf carraa nuuf kenna. Waa’ee gototaas caalaatt ni dhageenya ta’a.

Gootota darban qofaa utuu hin ta’in kan lubbuun jiraatanii hardhas ummata kaleessa kakaasan waliin dhaabbatanii qabsoo finiinsuu itt fufanis ni kabajna ni dinqisiifanna. Gootota Ugaadeenitt kufan qawwen adda saaniitt aggamamullee sana sodaatanii tokkummaa fi sabboonummaa saanii lubbuun hin jijjiirre. Jannummaa fi kutannoon waliin dhaabbatanii saba saaniif aarsaa isa dhumaa baasani. Amantee fi gosaan utuu gargar hin qoodamin kaayyoo saba saanii isa ganamaatt cichuun bolla tokott nam’an. Biyya Abbaatii jedhanii qananii ofii fi fedha warraa duubatt dhiibuun arjummaa, dudhama fi kutannoon maal akka tahe nu barsiisani. Gootota keenya dabaankufootaa fi kanneen harka diinaatt guraaramaa jiran yoo yaadannu isaanis akka keenya kanneen silaa gargaaran, haadhaa fi abbaa dadhaboo, daa’imman gargaarsa hin qabne, hiriyaa jaallatan qabaachuu saanii irranfachuu hin qabnu.

Ulfinaa fi surraan gootota kufaniif; walabummaa, walqixxummaa fi bilisummaan kan hafaniif; nagaa fi araarri Ayyaana abboolii fi ayyoliif haa tahu!

Ibsaa Guutama miseensa dhaloota saganta ABO isa jalqabaa baasan keessaa tokkoo.

Source: Gubirmans Publishing

April 15, 2014: Oromo Heroes and Heroines Day

By Ibsaa Guutama*

An Oromo hero/heroine is one who effects change or dedicated one’s life to change Oromo life with his/her determination and sacrifice. An Oromo hero/heroine is known for bravery, generosity and wisdom, and never flinches in the face challenges and temptations. An Oromo hero/heroine is a patriot for whom the national cause and the love of the people stand first, rather than personal interests. Oromiyaa has produced numberless heroes and heroines for whose sake Oromos have started walking with heads raised. A nation without a hero cannot express its feelings even when it is hurt. It is afraid of aggravating the already worst situation. But, if it has a hero to guide it, fear and pain will no further intimidate it. That is what Oromo heroes and heroines have done. They have helped their people to attain political consciousness, and recognize their identity and rights pertaining to it. That is why the enemy pursues them. The number of unknown Oromo heroes and heroines; those who have become meals for birds of prey; those who are suffering under enemy captivity; and those who are disappeared and not searched for is greater than the known ones. For all, we owe a lot. We remember Oromo Heroes’/Heroines’ Day to show our gratitude for their contributions and also to help the new generation learn from their patriotism.

Oromo youth started discussion about the liberation of their country in the 60’s; in the seventies, they came out with the vanguard of the Oromo liberation movement, the OLF. Hearing that the grand people, after a century of oppression, are coming out organized to fight for their liberation, there were commotions in all enemy camps. When Zaid Barree and Darg, with their allies, went to war, they hated and feared the Oromo movement more than each other. They attacked it from both sides and fatigued it, but were unable to wipe it out. The brave Oromo raised havoc both enemies never expected. Because war had weakened them, it was decided that ten members of the leadership go to Somalia, and look for help and consultation. But, an unexpected catastrophe betook them on April 15, 1980. From then on, it was decided that April 15 be remembered as Oromo Heroes’/Heroines’ Day for past, present and future.

How do we remember our heroes and heroines? One is meeting each year as usual, and preparing songs, dances, poems, reading materials, arts that reflect the occasion, and sing and dance together in their honor. On that day, we renew our vows to continue the struggle they had started to the finish. By doing so, we appease the spirit of our heroes and our ancestors. Not only that, we will also discuss how we can strengthen the struggle based on future plan of action, not on emotion-scratching handout-seeking annual presentations. This day will give us the opportunity to reflect where we started, and where we have reached now and to assess conditions in which our people find themselves at present and what to do next. We may also hear more about our heroes and heroines.

We appreciate and honor not only heroes that passed away, but also those who survived and are still heating up the struggle with people they initially agitated to rise. Heroes fallen in Ogaden did not budge for the gun pointed at their forehead and give up their unity and national pride for life in return. They stood together with courage and determination to the end, and paid the ultimate sacrificed for their nation. They were entered into the same grave holding to their nation’s dawnkaayyoo without religion and tribe dividing them. Pushing back personal comfort and family interest for the sake of the fatherland, they taught us what firmness on objective, generosity, commitment and determination means. When we remember our martyred heroes and heroines and those who are still languishing in enemy’s captivity, we should also not forget that they like us have old parents, children without support and someone they love to care for.

Honor and glory for the fallen heroines and heroes; liberty equality and freedom for the living and nagaa and araaraa for the Ayyaanaa of our fore parents!

Ibsaa Guutama is a member of the generation that drew the first Political program of the OLF.

Source: Gubirmans Publishing

Ebla 15, 2014: Guyyaa Goototaa Oromoo

Ibsaa Guutama irraa*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: